Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Geldigheid van deze voorwaarden
1a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle koopovereenkomsten die zijn gesloten door Philips Media, met statutaire zetel in Bodegraven en zakelijk adres in Alphen aan den Rijn, hierna aangeduid als Philips Media.
1b. Indien de voorwaarden van de klant en de huidige leveringsvoorwaarden samenvallen, zullen de leveringsvoorwaarden van Philips Media prevaleren, tenzij de leveringsvoorwaarden van de klant schriftelijk zijn aanvaard door Philips Media.
1c. In geval van strijdigheid tussen een van deze voorwaarden van de Algemene Voorwaarden en de regels en voorschriften vastgelegd in de wet, zullen deze voorwaarden worden vervangen door de meest recente wettelijke voorwaarden die van toepassing zijn. Dit kan ook van toepassing zijn op slechts een deel van de voorwaarden, terwijl de geldigheid van de overige voorwaarden gehandhaafd blijft.

Artikel 2: Klant
De term klant verwijst naar de persoon die de bestelling heeft geplaatst.

Artikel 3: Aanbiedingen en overeenkomsten
3a. Alle aanbiedingen, offertes en prijsopgaven zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
3b. Pas nadat de order geplaatst door de klant is bevestigd op een door Philips Media geautoriseerde wijze, of na levering door Philips Media zoals overeengekomen in de order, is een koopovereenkomst tot stand gekomen.
3c. Philips Media is gerechtigd om de order zonder opgaaf van redenen te annuleren. Deze annulering geeft geen recht op schadevergoeding.
3d. Wanneer er een compromis is tussen twee klanten, zijn zij individueel verantwoordelijk voor de uitvoering van alle verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst.
3e. Een aanvaarding van het aanbod door Philips Media, die afwijkt van het aanbod, geldt als een afwijzing van het oorspronkelijke aanbod en als een nieuw aanbod dat Philips Media niet bindt. Dit geldt ook wanneer de aanvaarding op ondergeschikte punten afwijkt van het aanbod van Philips Media.
3f. Indien Philips Media tekeningen, foto’s of schema’s heeft verstuurd met het oog op een order of een offerte, blijven deze tekeningen, foto’s en schema’s eigendom van Philips Media. Ze mogen niet worden gekopieerd of verzonden naar andere bedrijven. Op verzoek van Philips Media dienen ze onmiddellijk te worden teruggestuurd.

Artikel 4: Prijzen
4a. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn de prijzen in overeenstemming met het aanbod van Philips Media.
4b. Indien na het sluiten van de overeenkomst en de overeengekomen leveringstermijn prijzen van materialen, grondstoffen of onderdelen, lonen of andere prijsbepalende factoren zijn gewijzigd, is Philips Media gerechtigd haar prijzen dienovereenkomstig aan te passen.
4c. Prijsverhogingen als gevolg van aanvullingen en/of wijzigingen van de order komen geheel voor rekening van de klant.
4d. Alle prijzen zijn exclusief transportkosten, verzekeringskosten, btw en andere heffingen die door de overheid worden opgelegd, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen en voor buitenlandse leveringen geldt dit ook voor de douaneafhandeling.

Artikel 5: Annuleringen
5a. Wanneer de klant de hele order of een deel ervan annuleert, is hij verplicht om alle kosten te betalen die Philips Media heeft gemaakt voor de uitvoering van deze order (voorbereidingskosten, bestellingen bij de leverancier, opslag, voorzieningen, enzovoort), evenals de andere schade die voortvloeit uit de annulering.
5b. Goederen die normaal niet op voorraad zijn maar speciaal door Philips Media voor de klant zijn aangeschaft, kunnen nooit worden geannuleerd.
5c. Indien de levering meer dan 2 maanden vertraagd is als gevolg van overmacht, zijn zowel de opdrachtgever als Philips Media gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden zonder dat dit leidt tot enige verplichting tot schadevergoeding.

Artikel 6: Levering en leveringstermijnen
6a. Opgegeven leveringstermijnen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, kunnen niet worden beschouwd als fatale termijnen.
6b. Overschrijding van de leveringstermijn geeft de klant nooit het recht op schadevergoeding te eisen. Wanneer de leveringstermijn wordt overschreden, zal Philips Media hier zo snel mogelijk melding van maken.
6c. Indien de klant de bestelde goederen niet accepteert op het moment dat ze het magazijn van Philips Media verlaten, komen zowel deze goederen als de risico’s voor zijn rekening. Dit geldt ook wanneer de transportkosten voor rekening van Philips Media zijn. In die gevallen kan Philips Media de klant factureren voor opslagkosten, kosten voor het retourtransport en andere kosten. Het rapport van de transporteur, waarin de weigering van de acceptatie door de klant staat vermeld, vormt het volledige bewijs van het aanbod van levering door Philips Media. Na de levering is de klant volledig verantwoordelijk voor de risico’s van directe of indirecte schade, met betrekking tot de goederen zelf of tot andere personen.
6d. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, worden alle leveringen vanuit het magazijn gedaan.
6e. Philips Media is gerechtigd om goederen onder rembours te leveren (Cash On Delivery).
6f. Wanneer een levering f.o.b. (vrij aan boord) is of vanuit opslag plaatsvindt, komt de verantwoordelijkheid voor de goederen bij de klant te liggen zodra de goederen het magazijn verlaten of aan boord van een ander schip worden geladen volgens de Incoterms.
6g. Philips Media behoudt zich het recht voor om de bestelling in gedeelten te leveren.

Artikel 7: Klachten
7a. De klant is verplicht om de goederen onmiddellijk na levering te inspecteren op eventuele gebreken. De klant is verplicht Philips Media hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen. Wanneer de klant, in geval van zichtbare gebreken, niet binnen acht werkdagen na de dag van levering schadevergoeding eist en wanneer de klacht niet op het adres van Philips Media wordt ingediend, wordt de klant geacht akkoord te gaan met de staat waarin de goederen zijn geleverd en vervalt dus elk recht op schadevergoeding.
7b. De aanvaarding van goederen zonder opmerkingen op de vrachtbrief geldt als bewijs voor de afwezigheid van zichtbare gebreken aan de verpakking.
7c. Klachten over gebreken die niet zichtbaar zijn, moeten uiterlijk zes maanden na ontvangst van de goederen schriftelijk bij Philips Media worden ingediend. Wanneer dit niet het geval is, vervalt elke klacht met betrekking tot gebreken.
7d. Klachten moeten gemotiveerd zijn door de klant en relevante bewijsstukken hiervan moeten aan Philips Media worden verstrekt.
7e. Klachten over slechts een deel van de geleverde goederen kunnen niet leiden tot de afwijzing van alle geleverde goederen.
7f. Kleine gebreken die acceptabel zijn in deze bedrijfstak vormen geen grond voor klachten.
7g. Het retourneren van goederen zonder schriftelijke goedkeuring van Philips Media is niet toegestaan.
7h. Terugbetaling van geclaimde goederen vindt pas plaats nadat de geclaimde goederen aan Philips Media zijn geretourneerd.
7i. De vergoeding voor geretourneerde goederen door Philips Media zal nooit hoger zijn dan de gefactureerde prijs aan de klant voor de betreffende producten. De vergoeding kan echter ook beperkt worden tot de gratis reparatie van een beschadigd product of de vervanging ervan, of zelfs de vervanging van een deel van het product; Philips Media zal dit evalueren.

Artikel 8: Verpakking en transport
8a. Philips Media is verplicht om haar goederen degelijk te verpakken en hierbij zorgvuldig te werk te gaan, zodat de goederen onder normale omstandigheden in goede staat op hun bestemming aankomen.
8b. Klanten worden geacht te beschikken over de noodzakelijke invoer- en/of betalingsvergunningen. Het ontbreken of intrekken van deze vergunningen geeft klanten niet het recht om de goederen niet volgens de overeengekomen wijze te accepteren. Wanneer de goederen niet zijn ingeklaard bij aankoop door Philips Media, zullen klanten wettelijk niet in staat zijn om de order te annuleren op grond van een verhoging van invoerrechten, btw en/of andere heffingen of belastingen. Hetzelfde geldt voor een wijziging in vereiste kwaliteitsvoorschriften en/of bezwaren van andere personen op grond van patenten, merken of andere verplichtingen.

Artikel 9: Reclame en presentatie
9a. Wanneer de gekochte goederen worden gedateerd en geadverteerd, met vermelding van de prijs, is het niet toegestaan een lagere prijs te vermelden dan de prijs die vermeld staat in de koopovereenkomst.
9b. De klant is verplicht om mee te werken aan en samen te werken met de maatregelen ter bevordering van de verkoop, die Philips Media probeert te realiseren, en waarover zij de klant altijd van tevoren zal informeren. Deze verkoopbevorderende maatregelen kunnen betrekking hebben op reclame voor speciale aanbiedingen, reclame voor bonusprijzen en prijsopgaven, wanneer bepaalde klantenprijzen worden gehandhaafd op een specifieke display in de koopruimte van de klant, enzovoort.

Artikel 10: Betaling
10a. De vorderingen van Philips Media worden beschouwd als erkenningen van schuld.
10b. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, dient de betaling netto contant te geschieden, binnen veertien dagen, op het kantoor van Philips Media of op een giro- of bankrekening die door Philips Media wordt vermeld.
10c. Onverminderd het retentierecht is Philips Media vrij om bij levering een vooruitbetaling te eisen. De klant is gerechtigd dit te certificeren in de vorm van een bankgarantie of een andere verzekering, alles ter beoordeling van Philips Media.
10d. Wanneer de klant de vorderingen van Philips Media niet binnen de overeengekomen termijnen contant betaalt, wordt hij wettelijk geacht in verzuim te zijn. Philips Media is dan gerechtigd de klant 1,5% rente per maand in rekening te brengen over de erkenning van schuld of een deel ervan, zonder enig bewijs van verzuim.
10e. Bovendien is Philips Media gerechtigd om alle kosten, zowel juridische als buitengerechtelijke, naast de erkenning van schuld en de rente, te vorderen die zijn veroorzaakt door het niet-betalen of te late betalen.
10f. De buitengerechtelijke kosten, met een minimum van 75 euro, bedragen:
Voor de eerste 3.000 euro 15%
Voor het verdere bedrag tot 6.000 euro 10%
Voor het verdere bedrag tot 14.750 euro 8%
Voor het verdere bedrag tot 60.000 euro 5%
Voor het verdere bedrag 3%
Uit het enkele feit dat Philips Media zich met behulp van een derde heeft verzekerd, blijkt de omvang en de verplichting tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.
10g. Betalingen van vorderingen aan Philips Media worden in de eerste plaats afgetrokken van de kosten, vervolgens van de rente en tot slot van het kapitaal en de lopende rente.
10h. Wanneer de klant niet schriftelijk bij Philips Media heeft geprotesteerd tegen een factuur en/of een herziening binnen een week na de datum van het betreffende stuk, wordt de klant geacht in te stemmen met het betreffende stuk.

Artikel 11: Exclusieve verkooprechten
Er worden geen exclusieve verkooprechten erkend voor enig land, gemeente of district, tenzij exclusieve verkooprechten schriftelijk zijn overeengekomen en wanneer deze overeenkomst schriftelijk is bevestigd in een geregistreerde schriftelijke overeenkomst tussen de partijen.

Artikel 12: Eigendomsvoorbehoud
12a. Geleverde goederen blijven eigendom van Philips Media totdat de klant volledig heeft voldaan aan de eisen van de geleverde goederen die tussen hemzelf en Philips Media zijn overeengekomen, evenals de nakoming van dergelijke overeenkomsten, inclusief rente en kosten die de klant verplicht is te betalen.
12b. De klant is vóór de genoemde volledige betaling niet gemachtigd om de goederen aan een derde te verpanden of eigendom over te dragen anders dan aan zijn bedrijf of de beoogde bestemming van de goederen zoals overeengekomen. De goederen mogen nooit in onderpand worden gegeven, verpand worden of op welke manier dan ook worden uitgeleend of verpand of geld op worden geleend onder welke naam dan ook van het bedrijf of de bevoegdheid van de klant totdat de klant aan al zijn verplichtingen jegens Philips Media heeft voldaan. Schending van deze maatregelen zal resulteren in de verplichting van de klant om alle vorderingen onmiddellijk aan Philips Media te betalen, ongeacht de betalingsvoorwaarden. Bovendien heeft Philips Media in dat geval het recht om alle goederen terug te nemen, waar ze zich ook bevinden, zonder enige toestemming van de klant of enige juridische instantie. De klant is in dat geval verplicht toegang te verlenen tot alle ruimtes die door het bedrijf worden gebruikt, wat Philips Media het recht geeft om zonder voorbehoud schadevergoeding van de klant te eisen.

Artikel 13: Aansprakelijkheid
13a. Philips Media is niet aansprakelijk voor de kosten die kunnen ontstaan als direct of indirect gevolg van:
a. Omstandigheden buiten iemands controle, zoals omschreven in deze voorwaarden.
b. Handelingen of nalatigheid van de klant of zijn ondergeschikten, of van andere personen die in dienst zijn van het bedrijf van de klant.
c. Onjuiste behandeling van de geleverde goederen door de klant.
13b. Iedere aansprakelijkheid van Philips Media voor beschadigde goederen is beperkt tot het bedrag dat in dat geval zal worden uitbetaald door haar bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

Artikel 14: Opschorting en ontbinding
Indien de klant niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting voldoet die voor hem voortvloeit uit deze of uit enige andere overeenkomst die met Dexxon is gesloten, evenals in geval van faillissement, surseance van betaling, stopzetting of liquidatie van het bedrijf van de klant, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Philips Media het recht om zonder enige ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, naar eigen goeddunken, zonder dat Philips Media aansprakelijk is voor enige vergoeding of garantie, onverminderd haar verdere rechten. In deze gevallen is elke vordering die Philips Media op de klant heeft of zal hebben onmiddellijk en volledig opeisbaar. De klant is aansprakelijk voor de schade die Philips Media lijdt, inclusief gederfde winst, transportkosten en kosten van ingebrekestelling.

Artikel 15: Retentierecht
Zonder afbreuk te doen aan het wettelijke retentierecht is Philips Media gerechtigd om elk goed van de klant dat onder haar beschikking wordt gesteld om welke reden dan ook, te behouden. Dit geeft zekerheid voor de volledige betaling van alle vorderingen die Philips Media op haar klant heeft, tenzij de klant de betaling van alle opeisbare vorderingen heeft gegarandeerd. Het retentierecht is ook van toepassing in geval van faillissement van de klant.

Artikel 16: Garantie
16a. Garantie voor geleverde goederen wordt alleen gegeven zolang deze wordt verstrekt door de leveranciers. Dit geldt niet wanneer deze garantievoorwaarden de wettelijke rechten van een koper bij een consumentenkoop schaden. Garantievoorwaarden zijn van toepassing in alle andere gevallen, tenzij en zolang dit schriftelijk is overeengekomen door beide partijen.
16b. De garantieverplichting van Philips Media vervalt wanneer de klant wijzigingen heeft aangebracht aan de goederen, reparaties heeft laten uitvoeren door derden, de geleverde goederen voor andere doeleinden dan de gebruikelijke heeft gebruikt, of wanneer Philips Media van oordeel is dat er sprake is van onjuist gebruik of behandeling.

Artikel 17: Afwijkende voorwaarden
17a. Wanneer voorwaarden die worden vermeld in een bevestiging van de klant in strijd zijn met de Algemene Voorwaarden, kunnen ze niet worden erkend, tenzij ze expliciet schriftelijk zijn aanvaard door Philips Media.
17b. Wanneer de inkoopvoorwaarden van de klant overeenkomen met de huidige Algemene Voorwaarden van Philips Media, zullen de voorwaarden van Philips Media prevaleren.

Artikel 18: Overmacht
Onder omstandigheden buiten iemands controle, in dit geval oorlog, blokkades, stroomstoringen, brand, extreme temperatuurschommelingen, natuurrampen, export- of importverboden, weigering om import- en exportvergunningen te verstrekken, confiscatie of andere overheidsmaatregelen, en het falen van de leveranciers van Philips Media of enige andere vorm van niet-naleving door de leveranciers van hun verplichtingen, evenals elke onbekende oorzaak die niet aan Philips Media kan worden toegeschreven in enig schriftelijk of niet-schriftelijk recht, gebruik of billijkheid.

Artikel 19: Verzekering
De klant kan Philips Media verzoeken om een verzekering af te sluiten voor eerdergenoemde zaken, die de risico’s dekt waarvoor Philips Media niet aansprakelijk is. Philips Media is alleen verplicht om een verzekering af te sluiten zoals hierboven vermeld en in het geval Philips Media zich hier schriftelijk toe heeft verbonden.

Artikel 20: Geschillen
Alle geschillen tussen partijen over de interpretatie van deze koopvoorwaarden zullen, indien nodig bevonden, worden beslecht door een Nederlandse rechter.

Artikel 21: Toepasselijk recht
Op deze voorwaarden, evenals op aanbiedingen en overeenkomsten, is uitsluitend het Nederlands recht en het Nederlands Internationaal Privaatrecht van toepassing.
Deponeerd bij de Kamer van Koophandel in Leiden
Alphen aan den Rijn, 15 december 2005
Philips Media, registratienummer 29031645

0
  0
  Uw Winkelwagen
  Uw winkelwagen is leegTerug naar Winkel
   Calculate Shipping
   Apply Coupon